Obaveštenja

 OBAVEŠTENjE ZA KORISNIKE

OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DA PRILIKOM PLAĆANjA PARKING KARTE SLANjEM SMS PORUKA ZAKLjUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENjU USLUGA PARKING SERVISA, PRI ČEMU OPERATORI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – TELEKOM SRBIJE, TELENOR I VIP, ISTUPAJU ISKLjUČIVO KAO ZASTUPNICI PARKING SERVISA U POSTUPKU ZAKLjUČENjA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATNE CENE PARKING KARTE, TE DA SE KORISNICI ZA SVA EVENTUALNO SPORNA PITANjA MOGU OBRATITI DIREKTNO PARKING SERVISU. TAKOĐE, OBAVEZE KORISNIKA PREMA PARKING SERVISU SMATRAĆE SE IZMIRENIM KADA KORISNIK IZMIRI SVOJE OBAVEZE PREMA OPERATORU U POGLEDU KUPLjENIH PARKING KARATA.